Schowek (0)
Schowek jest pusty

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności schowka zaloguj się » lub załóż darmowe konto »

Regulamin§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami)
 2. Regulamin wraz z przepisami obowiązującego prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują warunki dotyczące korzystania z Serwisu.
 3. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:
  • rodzaje i zakres usług Serwisu,
  • warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu,
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,
  • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,
  • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest FARGO Sp. z o.o. z siedzibą w 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 222-07-86-222, Regon: 240034496, KRS: 0000221951, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
 6. Serwis udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcjonalności na czas nieokreślony i określony, na zasadach wymienionych w niniejszym regulaminie, po zawarciu stosownej Umowy.
 7. Wygaśnięcie zawartej Umowy na czas określony nie powoduje jej przedłużenia lub wznowienia i nie wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia usług przez Serwis.
 8. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i Materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.


§ 2
DEFINICJE

Administrator - FARGO Sp. z o.o. z siedzibą w 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 222-07-86-222, Regon: 240034496, KRS: 0000221951, kapitał zakładowy: 50 000 zł. będąca usługodawcą kierującym i nadzorujący działanie Serwisu.
Serwis - platforma informatyczna dostępna na stronie internetowej www.wesele123.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług polegających na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania w systemie.
Użytkownik - usługobiorca korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem, jak również każda osoba korzystająca z Serwisu.
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora
Adres e-mail - elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.
Cennik - ustalone przez Serwis opłaty za umieszczanie ofert w postaci wpisów w Katalogu Firm i/lub tworzenie oraz ślubnych stron Pary Młodej w Serwisie. Cennik jest dostępny na stronach Serwisu.
Kod promocyjny - alfanumeryczny ciąg znaków, którego wprowadzenie uprawnia do korzystania z dotyczącej go promocji.
Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
Konto - Dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
Materiały - teksty, obrazy, filmy, muzyka, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie. Rejestracja- procedura zakładania Konta.
Nazwa Konta/Loginu - adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
Wpis w Katalogu Firm - czasowe udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu w dziale Katalog Firm.
Ślubna strona Pary Młodej - czasowe udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu w postaci strony internetowej dostępnej w subdomenie: wesele123.pl.
Galeria zdjęć - czasowe udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu w postaci strony internetowej dostępnej w subdomenie: wesele123.pl lub slubnagaleria.pl
Integrator usług - funkcjonalność Serwisu polegająca na kierowaniu zapytań za pośrednictwem Serwisu do Użytkowników, którzy zamieścili wpis w Katalogu Firm oraz kierowaniu odpowiedzi od tych Użytkowników, którzy posiadają Wpis w Katalogu Firm Premium lub Premium Plus.
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie Materiały.
Schowek - funkcjonalność Serwisu pozwalająca na dodawanie oraz przechowywanie i usuwanie wybranych przez Użytkownika Wpisów z Katalogu Firm, tworzenie notatek oraz ich usuwanie.
Skarbonka - funkcjonalność Serwisu pozwalająca na zakup oraz przechowywanie zakupionych w ramach Serwisu punktów, które Użytkownik może przeznaczyć na cele określone w niniejszym Regulaminie.
System wiadomości - funkcjonalność Serwisu pozwalająca Użytkownikom na wysyłanie i odbieranie wiadomości.
Ogłoszenie w Bazarku – czasowe udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu w dziale Bazarek.§ 3
REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie. Użytkownikiem zarejestrowanym w Serwisie może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
 3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
 6. Każda osoba w celu Rejestracji powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail, hasła, potwierdzenia hasła.
 7. Użytkownik zarejestrowany, który będzie korzystał z funkcjonalności Serwisu wymagających dokonania opłaty, powinien podać dodatkowo nazwisko i imię lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy oraz numer NIP (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 8. Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uregulowanej w art. 331 Kodeksu cywilnego, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Serwisie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.
 9. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  • przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,
  • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
  • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 18 niniejszego Regulaminu,
  • wszelkie dane i informacje składające się na profil Użytkownika przekazuję do Serwisu dobrowolnie,
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wszelkich formularzach występujących w Serwisie wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS z informacjami systemowymi oraz informacjami o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacjami handlowymi (reklamy oraz nowości) Serwisu i jego kontrahentów. Wiadomości te są przesyłane bezpłatnie.
  • wyrażam zgodę na przekazanie danych zawartych we wszelkich formularzach występujących w Serwisie Użytkownikom posiadającym Wpis w Katalogu Weselnym Serwisu.
  • podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.
 10. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 11. Na treść Umowy składają się zapisy niniejszego Regulaminu, o którym w chwili zawarcia Umowy Użytkownik był informowany.
 12. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Przykładowy wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: pobierz wzór.
 13. Umowa o świadczenie usług zawierana jest, w zależności od rodzaju usługi świadczonej przez Serwis, na czas nieokreślony lub na czas określony.
 14. Umowa może zostać wypowiedziana przez Administratora lub Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.


§ 4
DZIAŁANIE SERWISU

 1. Użytkownicy zarejestrowani mają w ramach świadczonych przez Serwis usług możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Funkcjonalności i najważniejsze podstrony Serwisu:
  • Katalog Firm
  • Integrator usług
  • Ślubna strona Pary Młodej
  • Zakup punktów do Skarbonki
  • System wiadomości
  • Schowek
  • Bazarek
  • Porady i ciekawostki
  • Informator targowy
 3. Właściciel Serwisu może organizować promocje, konkursy i loterie, których zasady regulować będą osobne regulaminy.
 4. Właściciel Serwisu może organizować programy partnerskie, programy poleceń, programy lojalnościowe, których zasady regulować będą osobne regulaminy.


§ 5
WPISY W KATALOGU FIRM

 1. Użytkownicy zarejestrowani oraz Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z Katalogu Firm.
 2. Użytkownik zarejestrowany może dodać do Katalogu Firm ofertę w postaci wpisu Darmowego, wpisu Premium lub wpisu Premium Plus.
 3. Czas wyświetlania Wpisów w Katalogu Firm jest nieograniczony, przy czym wpisy te będą wyświetlane po akceptacji przez Administratora w postaci wpisów Darmowych. Wyświetlanie w postaci wpisu Premium lub wpisu Premium Plus wymaga dokonania rocznej opłaty w wysokości określonej w Cenniku. Okres wyświetlania w postaci wpisu Premium lub Premium Plus jest określony i wynosi jeden rok. Okres ten liczony jest od daty zaksięgowania opłaty przez Administratora.
 4. Wpisy Premium i Premium Plus są wpisami płatnymi. Wysokość opłat za dodanie do Katalogu Firm wpisu Premium i Premium Plus podana jest w Cenniku stanowiącym integralną część Regulaminu.
 5. Użytkownicy zarejestrowani mogą we wpisie do Katalogu Firm przedstawić swoją ofertę handlową oraz opis i zakres swojej działalności. Zakres informacji podawanych w poszczególnych rodzajach wpisów określony jest w instrukcji dodawania wpisów.
 6. Wpisy w Katalogu Firm umieszczone w nieodpowiednich kategoriach będą przez Administratora przenoszone do właściwych lub usuwane.
 7. Do Użytkowników posiadających wpisy do Katalogu Firm kierowane są (zaakceptowane przez Administratora) zapytania zgłoszone do Serwisu poprzez funkcjonalność Integrator usług, odpowiadające ich kategoriom głównym oraz lokalizacjom. Tylko użytkownicy posiadający wpis Premium lub wpis Premium Plus mogą potwierdzać lub odrzucać w/w zapytania.
 8. Potwierdzone przez Użytkowników posiadających wpis Premium lub wpis Premium Plus, zgłoszenia z funkcjonalności Integrator usług wyświetlają się Użytkownikom zgłaszającym zapytanie.
 9. Użytkownicy dokonujący wpisu do Katalogu Firm wyrażają zgodę na publikację treści wpisu do Katalogu Firm w ramach Serwisu.
 10. Głównym porządkiem wyświetlania Wpisów w Katalogu Firm jest rodzaj wpisu (zgodnie z tabelą porównań wpisów znajdującą się w Cenniku).
 11. Wpisy tego samego rodzaju wyświetlane w kolejności zgodnej z ilością punktów zgromadzonych do celu podniesienia pozycji wpisu. Punkty zgromadzone w celu podniesienia pozycji wpisu pobierane są ze Skarbonki
 12. W przypadku Wpisów o takiej samej ilości zgromadzonych punktów, o kolejności decyduje data dodania Wpisu, jego przedłużenia lub promowania (Wpisy z późniejszą datą wyświetlane są wyżej).
 13. Punkty użyte w celu podniesienia pozycji wpisu są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich pobrania ze Skarbonki.
 14. Użytkownicy zarejestrowani oraz Użytkownicy niezarejestrowani mogą dodawać do Wpisów Premium i Premium Plus opinie.
 15. Użytkownik dodając opinię oświadcza, iż wszystkie jej treści są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
 16. Publikacja opinii następuje po weryfikacji adresu e-mail osoby dodającej opinię. Weryfikacja polega na wysłaniu przez Serwis wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu dodawania opinii i uzyskaniu odpowiedzi.


§ 6
PŁATNOŚĆ WPISU DO KATALOGU FIRM

 1. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za Wpis w Katalogu Firm z góry.
 3. Opłata za dokonanie Wpisu w Katalogu Firm odbywa się za pomocą przelewu bankowego, gotówką lub kartą płatniczą.
 4. Płatności dokonywane przelewem bankowym mogą odbywać się bezpośrednio na rachunek wskazany przez Administratora lub płatności te obsługiwane są przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. Regulamin usług znajduje się pod adresem www.przelewy24.pl.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika i/lub wpisu z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 22 ust. 12 niniejszego Regulaminu lub w przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota za zamieszczenie Wpisu w Katalogu Firm nie ulega zwrotowi.


§ 7
INTEGRATOR USŁUG

 1. Użytkownicy zarejestrowani oraz Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z funkcjonalności Integratora usług poprzez zgłoszenie zapytania o możliwość wykonania usługi. Zgłoszone zapytanie wyświetlane jest przez okres 6 miesięcy od daty jego zgłoszenia.
 2. Do Użytkowników zarejestrowanych posiadających Wpisy w Katalogu Firm kierowane są (zaakceptowane przez Administratora) zapytania zgłoszone do Serwisu poprzez funkcjonalność Integrator usług, odpowiadające ich kategoriom oraz lokalizacjom. Tylko użytkownicy posiadający wpis Premium lub wpis Premium Plus mogą potwierdzać lub odrzucać w/w zapytania oraz kontaktować się z Użytkownikami zgłaszający zapytanie.
 3. Potwierdzone przez Użytkowników (posiadających wpis Premium lub wpis Premium Plus) zgłoszenia możliwości wykonania usługi wyświetlają się Użytkownikom, którzy zgłosili zapytanie.
 4. Użytkownikom, którzy zgłosili zapytanie, wysyłane są na wskazany przez nich w formularzu składania zapytania adres e-mail, informacje dotyczące zgłoszonego zapytania.
 5. Użytkownicy zgłaszający zapytanie poprzez funkcjonalność Integrator usług wyrażają zgodę na przesłanie zawartych w tym zapytaniu informacji do Użytkowników zarejestrowanych posiadających Wpis w Katalogu Firm.
 6. Użytkownicy kierujący zapytania oraz użytkownicy zgłaszający możliwość wykonania usługi wyrażają zgodę na publikację treści w nich zawartych w Integratorze usług w ramach Serwisu.
 7. Zgłoszenia możliwości wykonania usługi wyświetlane są w porządku chronologicznym. O pozycji decyduje data dokonania zgłoszenia możliwości wykonania usługi.
 8. Użytkownicy posiadający wpis Premium Plus, zgłaszający możliwość wykonania usługi mogą wyróżnić swoje zgłoszenie poprzez użycie punktów, które każdorazowo pobierane są ze Skarbonki. Ilość punktów koniecznych do wyróżnienia zgłoszenia przedstawiona jest w Cenniku.
 9. Wyróżnione zgłoszenia możliwości wykonania usługi wyświetlane są nad zgłoszeniami niewyróżnionymi, zgodnie z datą dokonania wyróżnienia.
 10. Administrator Serwisu nie wpływa żadnymi działaniami na decyzje podejmowane przez Użytkowników Integratora usług. Wpływ na wybór oferenta ma wiele czynników, w tym jakość świadczonych przez niego usług i zawartość jego oferty. Decyzję o wyborze oferenta podejmuje Użytkownik zgłaszający zapytanie o wykonanie usługi, kierując się swymi kryteriami wyboru.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do nie akceptowania zapytań zgłoszonych do Serwisu poprzez funkcjonalność Integrator usług, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności.


§ 8
PŁATNOŚĆ INTEGRATORA USŁUG

 1. Zgłaszanie zapytań do Integratora usług jest bezpłatne.
 2. Potwierdzanie lub odrzucanie zapytań kierowanych poprzez Integrator usług do Użytkowników oraz zgłaszanie możliwości wykonania usługi, mogą dokonywać wyłącznie Użytkownicy posiadający Wpis Premium lub Wpis Premium Plus. Czynności te nie podlegają dodatkowym opłatom.
 3. Wyróżnienie zgłoszenia możliwości wykonania usługi spośród wszystkich zgłoszeń wymaga dokonania opłaty w wysokości podanej w Cenniku, za pomocą punktów zgromadzonych w Skarbonce. Wyróżnienie jest jednorazowe i dotyczy jednego zgłoszenia.


§ 9
ŚLUBNA STRONA PARY MŁODEJ

 1. Użytkownicy zarejestrowani oraz Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać ze ślubnej strony Pary Młodej.
 2. Użytkownik zarejestrowany może utworzyć oraz wyświetlać przez czas określony ślubną stronę Pary Młodej.
 3. Użytkownicy zarejestrowani mogą na ślubnej stronie Pary Młodej przedstawić informacje o ślubie i weselu, umieścić zdjęcia oraz zbierać informacje poprzez zamieszczone formularze.
 4. Użytkownicy tworzący ślubną stronę Pary Młodej wyrażają zgodę na publikację treści zamieszczonych w ślubnej stronie Pary Młodej w ramach Serwisu.
 5. Czas wyświetlania ślubnej strony Pary Młodej jest określony. Na czas ten składa się okres 14 dni wyświetlania bezpłatnego oraz kolejne płatne okresy opisane w Cenniku.
 6. W przypadku płatności przelewem strona jest wyświetlana przez jeden rok, a w przypadku płatności SMS czas wyświetlania strony ślubnej wynosi 30 dni. Okres ten liczony jest od daty zaksięgowania opłaty przez Administratora.


§ 10
PŁATNOŚĆ ŚLUBNEJ STRONY PARY MŁODEJ

 1. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za wyświetlanie ślubnej strony Pary Młodej w terminie 30 dni od daty ostatniego dnia poprzedniego okresu jej wyświetlania.
 3. Opłata za wyświetlanie ślubnej strony Pary Młodej odbywa się za pomocą przelewu bankowego, gotówką, kartą płatniczą lub przy pomocy płatności SMS.
 4. Płatności dokonywane przelewem bankowym mogą odbywać się bezpośrednio na rachunek wskazany przez Administratora lub płatności te obsługiwane są przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. Regulamin usług znajduje się pod adresem www.przelewy24.pl.
 5. Płatności dokonywane przez SMS obsługiwane są przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. Usługa płatności SMS działa tylko na terenie Polski i tylko dla polskich operatorów (Orange, Play, Plus, T-Mobile). Szczegółowy regulamin usług znajduje się pod adresem www.przelewy24.pl.
 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 22 ust. 12 niniejszego Regulaminu lub w przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota za wyświetlanie ślubnej strony Pary Młodej nie ulega zwrotowi.


§ 11
SYSTEM WIADOMOŚCI

 1. Użytkownicy zarejestrowani oraz Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z funkcjonalności Systemu wiadomości poprzez wysyłanie i odbieranie wiadomości.
 2. Wysyłanie oraz odbieranie wiadomości odbywa się na podstronach Serwisu.
 3. Użytkownicy korzystający z Systemu wiadomości otrzymują na wskazany adres e-mail informacje o nowych, przesłanych do nich wiadomościach.
 4. Wskazanie adresu e-mail, o którym mowa w § 11 pkt 3, odbywa się podczas rejestracji w Serwisie lub w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego, w formularzu wysyłania wiadomości.
 5. Przesyłane wiadomości mogą zawierać załączniki.
 6. Zabrania się Użytkownikom Serwisu korzystającym z funkcjonalności Systemu wiadomości do kontaktowania się z innymi Użytkownikami w sposób nachalny, natarczywy, oraz nieetyczny. Stosowanie takich działań skutkować będzie zablokowaniem dla Użytkownika funkcjonalności Systemu wiadomości.
 7. Zabrania się Użytkownikom Serwisu wykorzystywania Systemu wiadomości do celów komercyjnych, w tym także reklamowych, za wyjątkiem reklam dotyczących firm posiadających Wpis w Katalogu Firm. Zabrania się reklamy innych stron oraz serwisów internetowych, które prowadzą działalność taką samą lub podobną do działalności Serwisu.


§ 12
PŁATNOŚĆ SYSTEMU WIADOMOŚCI

 1. Korzystanie z funkcjonalności Systemu wiadomości jest bezpłatne.


§ 13
SKARBONKA

 1. Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać z funkcjonalności Skarbonki.
 2. Każdy użytkownik zarejestrowany może zakupić w Serwisie punkty, które będą przechowywane w jego Skarbonce.
 3. Okres przechowywania punktów wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty zaksięgowania opłaty przez Administratora. Po tym okresie punkty tracą swoją ważność i są usuwane ze Skarbonki, a ich cena zakupu nie podlega zwrotowi.
 4. Zgromadzone w Skarbonce punkty Użytkownik może wymieniać na:
  • podniesienie pozycji swojego wpisu w Katalogu Firm,
  • wyróżnienie swojego zgłoszenia na liście zgłoszeń możliwości wykonania usługi w Integratorze usług.


§ 14
PŁATNOŚĆ ZA ZAKUP PUNKTÓW DO SKARBONKI

 1. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za zakup punktów z góry.
 3. Opłata za dokonanie zakupu punktów do Skarbonki odbywa się za pomocą przelewu bankowego, gotówką lub kartą płatniczą.
 4. Płatności dokonywane przelewem bankowym mogą odbywać się bezpośrednio na rachunek wskazany przez Administratora lub płatności te obsługiwane są przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. Regulamin usług znajduje się pod adresem www.przelewy24.pl.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika i/lub Wpisu z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 22 ust. 12 niniejszego Regulaminu lub w przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota za zakupione punkty nie ulega zwrotowi.


§ 15
SCHOWEK

 1. Użytkownicy niezarejestrowani oraz Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać z funkcjonalności Schowka.
 2. Funkcjonalność Schowka dla Użytkowników niezalogowanych opiera się na działaniu plików Cookies, w związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za trwałość zapisanych w funkcjonalności Schowek informacji.


§ 16
PŁATNOŚĆ SCHOWKA

 1. Korzystanie z funkcjonalności Schowka wiadomości jest bezpłatne.


§ 17
OGŁOSZENIE W BAZARKU

 1. Użytkownicy zarejestrowani oraz Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z Bazarku.
 2. Użytkownik zarejestrowany może dodać do Bazarku ofertę w postaci Ogłoszenia.
 3. Czas wyświetlania Ogłoszenia w Bazarku wynosi: 3 lub 7 lub 14 lub 30 dni.
 4. Ogłoszenia w Bazarku wyświetlane są po akceptacji Administratora.
 5. Umieszczenie Ogłoszenia w Bazarku jest bezpłatne.
 6. Ogłoszenia w Bazarku mogą być wyróżnione. Wysokość opłat za wyróżnienie Ogłoszenia w Bazarku podana jest w Cenniku stanowiącym integralną część Regulaminu.
 7. Wyróżnienie Ogłoszenia w Bazarku trwa 7 dni niezależnie od czasu wyświetlania Ogłoszenia w Bazarku.
 8. Opłata wyróżnienie Ogłoszenia w Bazarku dotyczy pełnych 7 dni i w przypadku wcześniejszego zakończenia czasu wyświetlania Ogłoszenia nie podlega zwrotowi.
 9. Użytkownicy zarejestrowani mogą w Ogłoszeniu w Bazarku zamieścić ofertę sprzedaży wyłączenie rzeczy i przedmiotów.
 10. Ogłoszenia w Bazarku niezgodne z § 17 ust. 9, w tym ogłoszenia dotyczące usług, nie będą wyświetlane.
 11. Ogłoszenia w Bazarku umieszczone w nieodpowiednich kategoriach będą przez Administratora przenoszone do właściwych lub usuwane.
 12. Użytkownicy zamieszczający Ogłoszenie w Bazarku wyrażają zgodę na publikację treści Ogłoszenia w ramach Serwisu.
 13. Ogłoszenia w Bazarku wyróżnione wyświetlane są nad Ogłoszeniami niewyróżnionymi. Porządkiem wyświetlania Ogłoszeń w Bazarku wyróżnionych i niewyróżnionych w danej grupie, jest data dodania Ogłoszenia.


§ 18
PŁATNOŚĆ ZA OGŁOSZENIA W BAZARKU

 1. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za wyróżnienie Ogłoszenia w Bazarku z góry.
 3. Opłata za wyróżnienie Ogłoszenia w Bazarku odbywa się przy pomocy płatności SMS lub punktami zgromadzonymi w Skarbonce.
 4. Usługa płatności SMS działa tylko na terenie Polski i tylko dla polskich operatorów (Orange, Play, Plus, T-Mobile). Szczegółowy regulamin usług znajduje się pod adresem www.przelewy24.pl.
 5. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 22 ust. 12 niniejszego Regulaminu lub w przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota za wyróżnienie Ogłoszenia w Bazarku nie ulega zwrotowi.


§ 19
GALERIE ZDJĘĆ

 1. 1.Użytkownicy zarejestrowani oraz Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z Galerii zdjęć.
 2. 2.Użytkownik zarejestrowany może utworzyć oraz wyświetlać przez czas określony Galerię zdjęć.
 3. 3.Użytkownik tworzący Galerię zdjęć ma możliwość jej personalizacji poprzez wybór jednego tła z dostępnych, poprzez wgranie logo do wyświetlania oraz ma możliwość zabezpieczenia Galerii zdjęć wybranym przez siebie hasłem.
 4. 4.W Galerii zdjęć można zamieścić maksymalnie 500 plików typu .jpg, o maksymalnym rozmiarze 10 MB każdy.
 5. 5.Użytkownicy tworzący Galerię zdjęć wyrażają zgodę na publikację treści i zdjęć w niej zamieszczonych w ramach Serwisu.
 6. 6.Czas wyświetlania Galerii zdjęć jest określony. Na czas ten składa się okres 7 dni wyświetlania bezpłatnego oraz kolejne płatne okresy opisane w Cenniku.


§ 20
PŁATNOŚĆ ZA GALERIE ZDJĘĆ

 1. 1.Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. 2.Użytkownik dokonuje płatności za wyświetlanie Galerii zdjęć z góry.
 3. 3.Opłata za wyświetlanie Galerii zdjęć odbywa się przy pomocy płatności SMS lub punktami zgromadzonymi w Skarbonce.
 4. 4.Usługa płatności SMS działa tylko na terenie Polski i tylko dla polskich operatorów (Orange, Play, Plus, T-Mobile). Szczegółowy regulamin usług znajduje się pod adresem www.przelewy24.pl.
 5. 5.W przypadku usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 22 ust. 12 niniejszego Regulaminu lub w przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota za wyświetlanie Galerii zdjęć nie ulega zwrotowi.


§ 21
REKLAMA W SERWISIE

 1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 3. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.


§ 22
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania Materiałów, w szczególności Wpisów w Katalogu Firm, Ogłoszeń w Bazarku, ślubnych stron Par Młodych oraz uprawniony jest do kierowania zapytań poprzez funkcjonalność Integrator usług, a także uprawiony jest do korzystania z innych funkcjonalności przewidzianych w niniejszym Regulaminie, na zasadach w nim obowiązujących.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się w zasobach Serwisu oraz w każdej jego funkcjonalności wymienionej w § 4 pkt 2 mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – między innymi do nawiązania kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu w celu przeprowadzenia transakcji i/lub potwierdzenia swojej obecności na uroczystości. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przekazywanie osobom trzecim, przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 3. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich Materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz Materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany lub naruszających przepisy prawa, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 5. Zabrania się umieszczania w treściach zamieszczonych w zasobach Serwisu oraz przekazywanych poprzez jego funkcjonalności wymienione w § 4 pkt 2 reklamy innych serwisów www, także poprzez podanie ich nazwy. Wpisy w Katalogu Firm Premium i Premium Plus mogą zawierać w swojej treści własne adresy stron www, wymaga to jednak akceptacji Administratora.
 6. Zabrania się umieszczania w treści Wpisów w Katalogu Firm (poza miejscem do tego celu przeznaczonym) adresów e-mail.
 7. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich przysługujących Administratorowi oraz innym użytkownikom Serwisu.
 9. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 10. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym, bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.
 11. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do Materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych Materiałów.
 12. Konto użytkownika, zapytania zgłoszone poprzez funkcjonalność Integrator usług oraz konwersacje w Systemie wiadomości mogą zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 13. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 16. Administrator wystawia faktury w formie elektronicznej, bez podpisu, wysyłane po dokonaniu płatności na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika w Serwisie.
 17. W przypadku chęci otrzymywania przez Użytkownika Serwisu faktur papierowych, wysyłanych drogą pocztową na adres podany w Koncie Użytkownika należy zaznaczyć opcję "Chcę otrzymywać faktury w formie papierowej".
 18. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora faktur VAT bez podpisu uprawnionej osoby ze strony Użytkownika.


§ 23
PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania Materiałów i treści wprowadzonych przez Użytkowników do zasobów Serwisu poprzez jego funkcjonalności wymienione w § 4 pkt 2, które mają o charakter bezprawny, wulgarny, obraźliwy lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego lub Regulamin Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia funkcjonalności Serwisu Użytkownikom nie stosującym się do zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator oświadcza, że Materiały składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak Materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 4. Administrator oświadcza, że prawa autorskie do Materiałów zamieszczanych w Serwisie należą do niego oraz do autorów poszczególnych publikacji i Materiałów i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Użytkownik może korzystać z tych Materiałów jedynie w zakresie dozwolonym w Regulaminie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Warunkiem wykorzystania Materiałów z Serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora lub osoby której przysługują prawa autorskie.
 5. Żadna część, jak i całość utworów zawartych w Serwisie, nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania danych zamieszczonych w zasobach Serwisu oraz przekazanych przy pomocy funkcjonalności wymienionych w § 4 pkt 2 Użytkownikom Serwisu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkownika we wszelkich formularzach wypełnionych przez Użytkownika w ramach Serwisu, za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w Serwisie.
 8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika w treściach zamieszczonych w zasobach Serwisu oraz przekazywanych poprzez funkcjonalności Serwisu wymienione w § 4 pkt 2, nieprawdziwych czy niepełnych danych, lub zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie Serwisu, które wynikły z przyczyn niezależnych od Administratora.
 10. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.


§ 24
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych, które nastąpiły nie z jego winy. Częstotliwość przerw oraz czas ich trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Wszystkie opłacone usługi, z których korzystają Użytkownicy zostaną odpowiednio przedłużone o okres, w którym Serwis był wyłączony.


§ 25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest FARGO Sp. z o.o. z siedzibą w 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 222-07-86-222, Regon: 240034496, KRS: 0000221951, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
 2. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych teleadresowych, adresu e-mail, NIP-u, nazwy firmy lub imienia i nazwiska we wszystkich formularzach, które wypełnia w ramach Serwisu. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
 7. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 8. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 10. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 11. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
 12. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i Prokuratury.
 13. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi Użytkownika należy zgłaszać pisemnie na adres Administratora lub drogą mailową pod adresem kontakt@wesele123.pl.


§ 26
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.
 2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
 3. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca Cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików Ccookies w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).


§ 27
REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
 2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
 3. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:
  • oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
  Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora: kontakt@wesele123.pl najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia wyświetlania Wpisu w Katalogu Firm, ślubnej strony Pary Młodej, Ogłoszenia w Bazarku, zapytania zgłoszonego przez Integrator usług oraz zakończenia korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu wymienionej w § 4 pkt 2.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu reklamacji, gdy rozpatrzenie jej będzie uzależnione od dokonania analiz prawnych, technicznych lub wykonania tłumaczenia tekstów związanych z reklamacją. Użytkownik zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji.


§ 28
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej treści Regulaminu w Serwisie i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 5. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie 7 dni po ich ogłoszeniu.
 6. Doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu oraz Cennika w Serwisie lub dostarczeniu na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 7. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Cennika w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Użytkownik może wyrazić brak akceptacji nowego Regulaminu oraz Cennika w terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia poprzez przesłanie swojego oświadczenia mailową lub pocztową, co jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. Przez okres wypowiedzenia, w stosunku do tego Użytkownika, zastosowanie będą miały przepisy Regulaminu oraz Cennika sprzed nowelizacji.
 9. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, z zawartymi Umowami i funkcjonowaniem niniejszego Serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Administratora. W przypadku, gdy spór dotyczy konsumenta, sąd powszechny właściwy dla miejsca jego zamieszkania.
 10. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.